Shri Guru Gorakshanath Mandir (Akhanda)
Upper Road, Haridwar (Uttarakhand) – 249401

Shri Guru Gorakshanath Shiv Panchayatan Mandir
Galana, Ta. – Malegaon, Dist. – Nasik (Maharashtra)

Promoter (Prachar Prasar Adhyaksha):

Mahant Dr. Yogi Vilasnath Maharaj,

tel: +91 941 207 27 03, +91 901 129 48 82

yogivilasnath12@gmail.com

guruyogivilasnathji@gmail.com

Personal Website:

http://www.guruvilasnathji.com