Sri Guru Gorakshnath ji and his Guru Sri Matsyendranath ji had a number of shishyas (disсiples), by which Nath Sampradaya spreaded over all India & territory of Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka. Most of them was a Great Yogis (Siddhas), and now they know as 84 Siddhas (Chaurasi-Siddhas). The some Deities also was shishyas of Guru Gorakshnathji and represented in Nath Tradition in the form of yogis (yoga-rupa), they called 9 Nathas (Nava-nathas).

 

Nava Nathas:

1. Adinath (Omkar/Jyoti svarupa)

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM AM AdinAthAya vidmahe oMkAra svarUpAya dhImahi tanno niranjana pracodayAt

Mantra: oMkAra AdinAthAya namaH

2. Udayanath (Parvati svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM uM udayanAthAya vidmahe dhartIrUpAya dhImahi tanno parAshakti pracodayAt

Mantra: oM shrI udayanAthAya namaH

 

3. Satyanath (Brahma svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM saM satyanAthAya vidmahe brahmAsvarUpAya dhImahi tanno niranjanaH pracodayAt

Mantra: oM shrI satyanAthAya namaH

 

4. Santoshnath ( Vishnu svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM saM santoShanAthAya vidmahe viShNusvarUpAya dhImahi tanno niranjanaH pracodayAt

Mantra: oM shrI santoShanAthAya namaH

 

5. Achala Achambhenath (Akash/Shesh  svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM aM acambhenAthAya vidmahe sheSha svarUpAya dhImahi tanno niranjanaH pracodayAt

Mantra: oM shrI acala acambhenAthAya namaH

 

6. Gajabeli Gajakantharnath (Ganesh svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM gaM gaM acambhenAthAya vidmahe ganesha svarUpAya dhImahi tanno niranjanaH pracodayAt

Mantra: oM shrI gajabelI gajakanthaRanAthAya namaH

 

7. Chauranginath (Chandra/Vanaspati svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM cauM caurangInAthAya vidmahe candrasvarUpAya dhImahi tanno niranjanaH pracodayAt

Mantra: oM shrI siddha yogI caurangInAthAya namaH

 

8. Matsyendranath (Maya svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM maM matsyendranAthAya vidmahe mAyAsvarUpAya dhImahi tanno niranjanaH pracodayAt

Mantra: oM shrI siddha yogI matsyendranAthAya namaH

 

9. Gorakshanath (Shiva svarupa)

 

Gayatri-mantra: oM hrIM shrIM goM gorakshanAthAya vidmahe shUnya putrAya dhImahi tanno goraksha niranjana pracodayAt

Mantras:

 

  • oM hrIM shrIM goM huM phaT svAhA
  • oM hrIM shrIM goM goraksha huM phaT svAhA
  • oM hrIM shrIM goM goraksha nirAnjanAtmane huM phaT svAhA
  • oM shiva gorakshanAthAya namaH
  • oM shiva goraksha yogI

 

Chaurasi Siddhas:

1. Kapilnath 2. Sanaknath 3. Lankanath 4. Sanatan nath 5. Vicharnath 6. Chakranath 7. Narmainath 8. Ratannath 9. Shringerinath 10. Sanandannath 11. Nivrittinath 12. Sanatkumar nath 13. Jvalendranath 14. Sarasvatai nath 15. Brahmai nath 16. Prabhudeva nath 17. Kanakai nath 18. Dhundhukar nath 19. Naradadeva nath 20. Manjunath 21. Manasainath 22. Viranath 23. Shritainath 24. Nagarjuna nath 25. Bhusakai nath 26. Madranath 27. Gahini nath 28. Bhuchar nath 29. Jambhanath 30. Vakranath 31. Charpatnath 32. Bileshaynath 33. Kanipa nath 34. Virabankanath 35. Jnyaneshvar nath 36. Taranath 37. Surananda nath 38. Siddhabuddha nath 39. Bhagai nath 40. Pippalnath 41. Chandranath 42. Bhadranath 43. Ekanath 44. Maniknath 45. Gehallaraval nath 46. Kayanath 47. Baba Mastanath 48. Yajnavalkyanath 49. Gornath 50. Tintini nath 51. Dayanath 52. Havainath 53. Dariyanath 54. Khechar nath 55. Ghodacholipa nath 56. Sahajai nath 57. Sukadeva nath 58. Augharnath 59. Devnath 60. Prakashnath 61. Korantanath 62. Balaknath 63. Balagundai nath 64. Sabarnath 65. Virupakshanath 66. Mallikanath 67. Gopal nath 68. Ladhainath 69. Allamanath 70. Siddhapad nath 71. Adabanganath 72. Gauravnath 73. Dhirnath 74. Sohiroba nath 75. Praudhanath 76. Garibanath 77. Kalnath 78. Dharmanath 79. Merunath 80. Siddhasannath 81. Surat nath 82. Markandeya nath 83. Minanath 84. Kakachandi nath

Parampara of NavaNathas and Chaurasi Siddhas

SARVATO MAHARUDRA NAVANATH CHAURASI SIDDH CHAKRA

caurAsI siddha gAyatrI pAth

sat namo Adesh| gurujI ko Adesh| oM gurujI|

oM gangA godA anupAn shilA, sumIr baiThe guru gorakshanAth bAlA|anabhaya panth, anant shAkhA, R^iddhi-siddhi siddhA kA melA| oM kAr Adi nAth tAn anupam shiShya, mAyA machandar, jAlandar shiShya| sanak-sanAtan-sanand siddh sanatkumAr-mArkaNDeyajI siddh| min siddh-siddh virupAksh, siddh shR^ingerIpA-colI ghoRA shiShya| mAyA pArvatI udayanAth siddh shilanAth TiNDINI yogI siddh| kAn pA utpatti gajakarN gajakanthaRnAth, inkI kathanI, karnI bajr kAyA bhramar guphA amiras pyAlA| rakshA kare shambhujatI guru gorakshanAthajI bAlA |1|

oM machandar pUtA gorakh siddh manju tArA shAbar siddh| siddhAsan siddh kAlanAth siddh prabhudev tA prakAshanAth shiShya| nArdA shArdA tA paramAnand shiShya, gouravanAthajI kA meru siddh santoshnAth viShNujI gopAl siddh| acal acambenAth sheSh siddh, satyanAth brahmAjI jal rUp siddh| inkI yog yugati sAndhe kAyA, kAl lAgai nA lipai mAyA| rakshA kare shrIshambhujatI guru gorakshanAthajI bAlA |2|

oM jatI gorakh Ap virAje, apnA guru Apai cele| kanakAI bhusakAI bAl gundAI, bAlak nAth sArasvatAI| rAjA bhartR^ihari gopIcand siddh bhartR^iharI vairAg kAyanAth siddh, muni kapil dhundhalI siddh| bIrabank siddh ladhAI siddh, bhUcar khecar havAI siddh| brahmAI-naramAI-mastanAth siddh, shrutAIbhagAI manasAI siddh| sahajAI siddh kAkacaNDI siddh, lankA rAvaN rAjA rAm siddh| gohallA rAval, goranAth siddh dayA dariyA sukhadev siddh, allam-mallak angabang sddh| ekanAth aughaR vardA siddh, ratan nAthajI kA korand shiShya| siddh pUranamal caurangI siddh, nAgArjun nAgA mAnik siddh, gahnI nivR^itti j~nAnadev siddh, siddh carpaT sohirobA siddh, cakranAth vakranAth sUrya siddh, bhadranAth-madranAth, candr siddh, nAth niranjan siddhapAd shiShya, pIr satyanAth yAj~navAk shiShya| siddhabuddh bileshAya siddh, dhIr vIr pippalanAth siddh| bAl prauRh jambh surAnand siddh. devadharm garIbanAth siddh, inkI jyot se jyot bhayA prakAshA| caurAsI siddhaM kA bhayA ujiyAlA, gorakh kahe nirantar melA, yogI jAgo yog, jagAnA, apnA mAnhI AphI pragaTayA guru shabad anhad bAjA, rakshA kare shambhujatI guru gorakshanAthajI bAlA itanA 9 nAth 84 siddh nAm lete, jAp japante jal me agni pragte, agni me ambar barse me vAyu uRe binA pankh jogI uRe yahIyogI jal Upar tare, yahI yogI agni me nA jale jiskI rakshA shambujatI guru gorakshanAthjI kare| shrInAthajI gurujI ko Adesh|